Recht op medisch noodzakelijke zorg
Ongedocumenteerde migranten in Nederland hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg is verantwoorde en passende zorg conform de medische standaarden en richtlijnen zoals we die in Nederland kennen. Het beperkt zich dus niet tot acute zorg. Ongedocumenteerde migranten hebben op grond van de Koppelingswet geen recht op een zorgverzekering. Zij moeten de zorg daarom zelf betalen. In veel gevallen zal de patiënt hier niet aan kunnen voldoen, waardoor de zorgverlener een financieel risico loopt of afziet van zorgverlening.

Vergoeding van ziektekosten
Sinds 1 januari 2017 vergoedt het CAK (een deel van) de kosten voor medisch noodzakelijke zorg aan ongedocumenteerde patiënten, daarvoor werd (een deel van) de kosten vergoed via Zorginstituut Nederland. Het gaat hierbij om zorg die binnen het basiszorgverzekeringspakket valt. De zorgverlener is hierbij zelf verantwoordelijk voor het innen van de gemaakte kosten. Dit kan bijvoorbeeld door het afspreken van een afbetalingsregeling. Als de zorgverlener ervan overtuigd is dat de patiënt de kosten niet (geheel) kan betalen, kunnen deze kosten worden gedeclareerd bij het CAK.

Huisartsenzorg en zorg rondom zwangerschap
Huisartsen kunnen tot maximaal 80% van de oninbare kosten gecompenseerd krijgen. Zij mogen hierbij het passantentarief hanteren. De CAK-regeling geldt ook voor POH-GGZ. Kosten die verband houden met zorg rondom zwangerschap en bevalling kunnen tot 100% worden gecompenseerd. Dit Declaratieformulier en andere formulieren kunt u downloaden via CAK

Ziekenhuis, Wlz-/ GGZ-instelling en apotheek
Per regio heeft het CAK minimaal één ziekenhuis gecontracteerd (in Amsterdam zijn dit bijvoorbeeld het AMC en VUmc). Gecontracteerde ziekenhuizen kunnen aanspraak maken op vergoeding door het CAK. Spoedeisende hulp wordt (ook voor niet-gecontracteerde ziekenhuizen) voor 80% vergoed. Ook gecontracteerde Wlz- en GGZ-instellingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de CAK-regeling. Iedere regio heeft een aantal gecontracteerde apothekers (Amsterdamse apotheken). Zij kunnen medicijnen uit het basispakket aanbieden welke door het CAK vergoed worden. Ongedocumenteerde patiënten moeten een eigen bijdrage betalen van 5 euro per geneesmiddel (uitgezonderd weekverpakkingen). Het meest recente overzicht van de gecontracteerde ziekenhuizen en apotheken kunt u downloaden via het CAK,  Amsterdamse receptschrijvers kunnen ‘Noodfonds Amsterdam’ noteren op een recept indien de ongedocumenteerde patiënt deze eigen bijdrage niet kan betalen.

Equator Foundation – Poli Stad Amsterdam biedt hulp aan ongedocumenteerden met post-traumatische stressklachten, aanmelding gaat via hulporganisaties.